Algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN DOOR “De Groene Prins”.

Bij bestelling gaat de cliënt akkoord met onderstaande voorwaarden:
1) Totstandkoming van de overeenkomst.

1.1) De overeenkomst tussen De Groene Prins en de cliënt komt tot stand wanneer De Groene Prins (na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de cliënt welke nodig zijn voor aflevering en incassering) een bevestiging verstuurt naar de cliënt. Dit gebeurt via  e-mail.  De Groene Prins gaat over tot levering nadat het factuurbedrag is ontvangen.

1.2.) Het door de cliënt accepteren van een offerte of bestelling geldt als instemming met de uitvoering ervan.

2) Levering

2.1)  Alle artikelen welke worden verzonden naar de cliënt, worden aan een rigoureuze inspectie onderworpen door De Groene Prins. Het risico op beschadiging e.d. is tijdens het transport voor rekening van de cliënt.

2.2) Na ontvangst van de goederen dient de cliënt onmiddellijk de nodige stappen uit te voeren om het welzijn van de planten te bevorderen. Zonodig dienen de planten water te krijgen en uitgeplant te worden. De Groene Prins kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat wanneer dit niet gebeurt.

2.3) Ontbinding van de overeenkomst door de cliënt is mogelijk indien de maximale leveringstermijn van 14 dagen door De Groene Prins wordt overschreden. De cliënt dient dit kenbaar te maken door middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

2.4) In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de bij de bestelling opgegeven verzendkosten afwijken van de werkelijke kosten. De Groene Prins behoudt het recht om in zulke omstandigheden de cliënt te benaderen met een ander voorstel voor de transportafwikkeling. In zulke gevallen behoudt de cliënt recht op annulering van de bestelling.
3) Reclamatie

3.1)  Indien een artikel beschadigd is afgeleverd bij de cliënt, dient de cliënt De Groene Prins hiervan binnen 24 uur na ontvangst op de hoogte te stellen en de instructies van De Groene Prins op te volgen om dit gebrek te herstellen. Eventueel kan De Groene Prins vragen om een foto van de betrokken goederen.

3.2) De kosten van (retour-) transport / levering komen voor rekening van de cliënt.

3.3) De kosten van het herstellen en/of vervangen van de originele verpakking komen voor rekening van de cliënt.

3.4) Het risico op beschadiging of vermissing tijdens de retourzending komt voor rekening van de cliënt.

3.5) Indien de cliënt aantoonbaar schuldig is aan het ontbreken van artikelen en/of beschadigen van de inhoud van de retourzending, dan is ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk.
4) Annulering en aansprakelijkheid

4.1) Indien beide partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst wordt ontbonden en de cliënt verzoekt tot terugstorting van het aankoopbedrag, zal De Groene Prins dit binnen een redelijke termijn doen op de rekening van de cliënt, verminderd met de eventuele kosten welke zijn genoemd onder punt 3.1 t/m 3.5 van deze voorwaarden, evenals de kosten van transport- of verzendkosten

4.2) Tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid, is De Groene Prins niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of
bedrijfsschade, veroorzaakt door: (ondeskundig) gebruik, ziektes en/of plagen of artikelen met gebreken.

4.3) De Groene Prins is niet aansprakelijk voor schade doordat de website tijdelijk niet bereikbaar en/of beschikbaar is voor
bestellingen.

4.4) Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van het bestelde. De Groene Prins is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen met betrekking tot de interpretatie van informatie omtrent de kenmerken van de producten zoals winterhardheid, toepasbaarheid, etcetera. Meerdere factoren kunnen hierop namelijk van invloed zijn. Tevens uitgesloten van groeigarantie is het afsterven van de plant als gevolg van bloei bij bamboe, verwaarlozing, uitdroging of verkeerd gebruik van mest en/of bestrijdingsmiddelen.

4.5) Indien de cliënt niet kan voldoen aan de verplichtingen tegenover De Groene Prins, is het bestelde direct opeisbaar door De Groene Prins.
5) Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt voldaan aan De Groene Prins, zal vanaf het tijdstip van overschrijding een rente over het totale factuurbedrag worden berekend van 2% per maand; een gedeeltelijke maand wordt volledig meegeteld.
6) Indien De Groene Prins het noodzakelijk acht om na aanmanen van de cliënt incasso en/of executiemaatregelen te treffen, zijn alle kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
7) Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Bankrekeningnr.  390352179 bij de TRIODOS bank ten name van de Groene Prins IBAN no. NL33TRIO0390352179, BIC TRIONL2U.

Reacties zijn gesloten.